Извършват се непрекъснати замервания на концентрациите на основни замърсители на атмосферния въздух в кв. Долно Езерово

04 Jan 2017

В началото на новата 2017 г. Мобилната станция за контрол качеството на въздуха има ново местоположение - тя е разположена в кв. Долно Езерово, на ул. «Арбанаси».

 

Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.