Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в най-големия жилищен комплекс на Бургас

04 Oct 2016

През м. октомври Мобилната станция на Община Бургас ще бъде разположена в к-с «Меден Рудник», до МБАЛ «Бургасмед» и ще следи концентрациите на осем основни замърсители на атмосферния въздух - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици.

 

Информация за нивата на контролираните замърсители на въздуха в Бургас може да бъде получена в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.