Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е в к-с „Изгрев“

12 Mar 2018

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха на общината е разположена в к-с «Изгрев», в близост до бл.73.

Извършват се непрекъснати измервания за концентрациите на основни и специфични замърсители на въздуха - озон, серен и азотни оксиди, сяроводород, бензен, стирен и фини прахови частици.

Осигурен е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители, както и е налична подробна информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.