Поредната „спирка“ на Мобилната станция за КАВ – на паркинга пред хотел „Аква“

28 Jul 2017

В разгара на лятото Мобилната станция за КАВ е на позиция в близост до натоварените пътни артерии - булевардите „Ст. Стамболов" и „Демокрация".

Информацията за нивата на контролираните замърсители на въздуха - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.