Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в к-с „Меден Рудник“

01 Jun 2017

Мобилната станция за контрол качеството на въздуха отново е в най-големия жилищен комплекс на Бургас - разположена е в района до МБАЛ «Бургасмед».

 

Информацията за нивата на контролираните замърсители на въздуха - озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.