Мобилната станция за контрол качеството на въздуха е разположена в к-с „Лазур“

31 Mar 2017

Мобилната станция за КАВ на общината вече е позиционирана в непосредствена близост до кръстовището на бул. «Демокрация» и ул. «Сан Стефано».    

 

Налице е достъп в реално време за регистрираните нива на контролираните замърсители - озон, серни и азотни оксиди, бензен, стирен, сяроводород и прахови частици, както и е налична информация за пределно-допустимите стойности за всеки замърсител - чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.