Показания

Състояние на въздуха към 23.03.2018 06:48
SO2 NO2 O3 H2S PM10БензенСтирол Общо
Долно Езерово
много добро 10.5 ug/m3 много добро 8.2 ug/m3 много добро 87.0 ug/m3 няма данни добро 32.5 ug/m3 0.5 ug/m3няма данни
Меден Рудник
много добро 11.5 ug/m3 няма данни много добро 71.3 ug/m3 много добро 0.0024 mg/m3 много добро 9.9 ug/m3 1.2 ug/m3няма данни
Бургас OPSIS
много добро 1.9 ug/m3 много добро 11.2 ug/m3 много добро 80.1 ug/m3 няма данни няма данни 0.1 ug/m3много добро 2.4 ug/m3
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
много добро 5.4 ug/m3 много добро 0.0 ug/m3 добро 133.2 ug/m3 много добро 0.0010 mg/m3 много добро 8.1 ug/m3 0.2 ug/m3много добро 0.0 ug/m3

Общо състояние към 23.03.2018 06:48
добро

Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ

ж.к. Изгрев 73, 8008 ж.к. Изгрев, Бургас, България

ж.к. Изгрев 73, 8008 ж.к. Изгрев, Бургас, България

Азотен диоксид

Азотен диоксид

Бензен

Бензен

Озон

Озон

Серен диоксид

Серен диоксид

Сероводород

Сероводород

Стирен

Стирен

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 10um
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие