Кръговото кръстовище „Трапезица“ – „на фокуса“ на Мобилната станция за контрол качеството на въздуха

01 ное 2016

За първи път след въвеждането на новата организация на движение, кръговото кръстовище «Трапезица» ще бъде «под наблюдението» на Мобилната станция на Община Бургас - през м. ноември тя ще бъде разположена в близост до натовареното кръстовище, за да се проследи какво е прякото влияние на автомобилния трафик в района върху качеството на атмосферния въздух.

 

Контролираните замърсители са озон, азотни оксиди, серен диоксид, сяроводород, бензен, стирен и две фракции фини прахови частици, а информацията от мониторинга е достъпна в реално време чрез Интернет страницата на общината на адрес www.burgas.bg, Раздел «Околна среда», Качество на атмосферния въздух.