Показания

Състояние на въздуха към 19.11.2017 05:01
SO2 NO2 O3 H2S PM10БензенСтирол Общо
Долно Езерово
няма данни няма данни няма данни няма данни добро 31.8 ug/m3няма данниняма данни
Меден Рудник
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро 7.2 ug/m3няма данниняма данни
Бургас OPSIS
няма данни няма данни няма данни няма данни няма данниняма данниняма данни
МОБИЛНА СТАНЦИЯ
няма данни няма данни няма данни няма данни много добро 9.2 ug/m3няма данниняма данни

Общо състояние към 19.11.2017 05:01
добро

Данни от МОБИЛНА СТАНЦИЯ

ул. „Професор Яким Якимов“ 35, 8001 Северна промишлена зона, Бургас, България

ул. „Професор Яким Якимов“ 35, 8001 Северна промишлена зона, Бургас, България

Азотен диоксид

Азотен диоксид

Бензен

Бензен

Озон

Озон

Серен диоксид

Серен диоксид

Сероводород

Сероводород

Стирен

Стирен

Фини прахови частици < 10um

Фини прахови частици < 10um
Атмосферни замърсители и съответните пределно допустими концентрации
Атмосферен замърсител Формула Норма за опазване на
човешкото здраве
Праг за информиране
на населението
Алармен праг
Азотен диоксид NO2 200 µg/m3 за час   400 µg/m3 за час
Въглероден оксид CO 10 mg/m3 за 8 часа    
Озон O3 120 µg/m3 за 8 часа 180 µg/m3 за час 240 µg/m3 за час
Серен диоксид SO2 350 µg/m3 за час
125 µg/m3 за денонощие
  500 µg/m3 за час
Сероводород H2S  0.015 mg/m3 за денонощие    
Стирен Stirol 5 µg/m3 за час
3 µg/m3 за денонощие
   
Фенол Fenol 20 µg/m3 за час
10 µg/m3 за денонощие
   
Фини прахови частици < 10um PM10  50 µg/m3 за денонощие